Kierunki Kształcenia 2018/2019

NASZE ATUTY

 • najlepsze ostrołęckie technikum w Rankingu Techników 2018 - Mazowieckie,
 • kompetentna kadra nauczycielska,
 • wysoka zdawalność egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe wśród szkół zawodowych w Ostrołęce,
 • kształcenie zawodowe w zakładach pracy,
 • szkoła przyjazna uczniom, jasne, przestronne sale lekcyjne,
 • warsztaty gastronomiczne przy szkole,
 • dobrze wyposażone pracownie do nauki zawodu,
 • przestronne i nowoczesne pracownie komputerowe,
 • liczne koła zainteresowań: szkolne koło PTTK, Spółdzielnia Uczniowska "Ekonomik", klub europejski "Czwórka",
 • atrakcyjne zajęcia dodatkowe dla uczniów finansowane ze środków Unii Europejskiej (m.in.: praktyki i staże zagraniczne),
 • szeroka gama nauczanych języków obcych: angielski, niemiecki, francuski,
 • atrakcyjna lokalizacja (blisko dworca PKS, przystanków MZK),
 • blisko Bursy Regionalnej i internatów,
 • współpraca z lokalnymi firmami z branży hotelarskiej, turystycznej, gastronomicznej, handlowej, ekonomicznej i przetwórczej,
 • ambasador Parlamentu Europejskiego,
 • członek Klubu Przodujących Szkół,
 •  

  i wiele innych, które odkryjesz korzystając z naszej oferty edukacyjnej.

 

 


TECHNIK PRZEMYSŁU MODY

Wymagania psychofizyczne kandydata:

 • dobry stan zdrowia,
 • dobra aparycja i kultura osobista,
 • pełna sprawność fizyczna i ruchowa,
 • rozróżnianie barw, spostrzegawczość, wyobraźnia przestrzenna,

 

W trakcie całego cyklu kształcenia będą rozwijane:

 • kompetencje personalne i społeczne (przestrzeganie zasad etyki, kreatywność, konsekwentność działania, otwartość na zmiany, odpowiedzialność za podjęte działania, współpraca w zespole itp.);
 • planowanie, podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej (analiza rynku, stosowanie przepisów prawa gospodarczego i podatkowego, planowanie działań marketingowych, dokumentacja firmy);
 • umiejętności sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi;
 • umiejętność obsługi programów komputerowych wspomagających proces projektowania oraz wytwarzania odzieży, w tym przygotowania procesu produkcji, normowania zużycia surowców, a także organizowania i prowadzenia działań związanych z marketingiem mody.
 • umiejętność zrozumienia, wykorzystania i refleksyjnego przetworzenia tekstów, prowadząca do osiągnięcia własnych celów, rozwoju osobowego oraz aktywnego uczestnictwa w życiu społeczeństwa;
 • umiejętność wykorzystania narzędzi matematyki w życiu codziennym oraz formułowania sądów opartych na rozumowaniu matematycznym;
 • umiejętność wykorzystania wiedzy o charakterze naukowym do identyfikowania i rozwiązywania problemów;
 • umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w językach obcych;
 • umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji;
 • umiejętność rozpoznawania własnych potrzeb edukacyjnych oraz uczenia się;
 • umiejętność pracy zespołowej.

 

W wyniku kształcenia w zawodzie powinien być przygotowany do:

 • projektowania wyrobów odzieżowych;
 • obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych podczas wytwarzania wyrobów odzieżowych;
 • opracowywania dokumentacji wyrobów odzieżowych;
 • wytwarzania wyrobów odzieżowych;
 • organizowania i kontrolowania procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych;
 • prowadzenia działań związanych z marketingiem mody.

 

Absolwent szkoły może być zatrudniony w przedsiębiorstwach wytwarzających wyroby odzieżowe na stanowiskach:

 • kierownika produkcji,
 • pracownika działu przygotowania produkcji,
 • konstruktora odzieży,
 • technologa wyrobów odzieżowych oraz mistrza,
 • może też realizować zadania związane z promocją i dystrybucją wyrobów odzieżowych, projektowaniem kolekcji oraz organizacją pokazów wyrobów odzieżowych,
 • może prowadzić własną działalność gospodarczą związaną z projektowaniem oraz wykonywaniem wyrobów odzieżowych.


TECHNIK USŁUG KELNERSKICH

Wymagania psychofizyczne kandydata:

 • właściwy stan zdrowia potwierdzony przez lekarza,
 • dobra pamięć, wyczucie smaku i zapachu,
 • zdolność  koncentracji i podzielności uwagi, odpowiedzialność,
 • cierpliwość  i wytrwałość, systematyczność  i dokładność;
 • sprawność  manualna, koordynacja wzrokowo-ruchowa;
 • rozróżnianie barw, spostrzegawczość;

 

W trakcie całego cyklu kształcenia będą rozwijane umiejętności w obszarach:

 • podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
 • języka obcego ukierunkowanego zawodowo,
 • kompetencji personalnych i społecznych,
 • organizacji pracy małych zespołów,
 • wykonywania usług kelnerskich,
 • sporządzania potraw i napojów,
 • obsługiwania  gości,
 • organizacji usług gastronomicznych: planowania i rozliczania.

 

W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent szkoły będzie umieć:

 • organizować i wyposażać stanowisko pracy,
 • stosować przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska,
 • obsługiwać gości indywidualnych, przyjęcia okolicznościowe,
 • sporządzać potrawy i napoje,
 • przygotować sale konsumpcyjnych do obsługi gości,
 • opracować karty menu; doradzać gościom w wyborze potraw i napojów,
 • przyjmować i rejestrować zamówienia gości,
 • nakrywać stół zgodnie z zamówieniem gości,
 • sporządzać potrawy i napoje w obecności gości; oceniać jakość oraz estetykę potraw i napojów;
 • dobierać metody serwowania potraw i napojów,
 • planować i rozliczać usługi gastronomiczne,

 

Absolwent może podjąć pracę:

Dobrze wykształcony kelner ze znajomością języków obcych nie powinien mieć problemu ze znalezieniem pracy. Zwłaszcza w większych miastach, miejscowościach turystycznych oraz na jachtach. Oprócz restauracji kelner może szukać pracy w pubach, kawiarniach i innych lokalach gastronomicznych.

 TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI

 

Wymagania psychofizyczne kandydata:

 • bardzo dobry stan zdrowia, dobrą aparycją i kulturę osobistą, pełną sprawność fizyczną.
 • Widoczne ułomności, słaba wytrzymałość fizyczna, nadmierna pobudliwość, wady wzroku, słuchu i brak spostrzegawczości są przeciwwskazaniem dla kandydatów.

 

W trakcie całego cyklu kształcenia będą rozwijane:

 • umiejętność poprawnego wysławiania się i prowadzenia rozmowy oraz nawiązywania kontaktów,
 • samodzielność, pracowitość, dokładność, refleks, podzielność uwagi,
 • poczucie estetyki, zamiłowanie do ładu i porządku, opiekuńczość i życzliwość,
 • zmysł organizacyjny, wysoki stopień zdyscyplinowania.

 

W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent szkoły powinien umieć:

 • organizować i wyposażać stanowisko pracy,
 • stosować przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska,
 • stosować zasady organizacji pracy w przedsiębiorstwie turystycznym,
 • posługiwać się podstawowymi pojęciami z zakresu prawa i marketingu w zakresie
 • działalności technika usług turystycznych,
 • określać procedury związane z działalnością biura podróży,
 • posługiwać się urządzeniami technicznymi w pracy biurowej,
 • organizować imprezy turystyczne krajowe i zagraniczne, grupowe i indywidualne, własne i zlecone,
 • kalkulować, zamawiać świadczenia i rozliczać koszty imprez turystycznych
 • udzielać informacji turystycznej,
 • analizować krajowy i zagraniczny ruch turystyczny,
 • współpracować z przewodnikami i pilotami oraz kierowcami autokarów turystycznych,
 • czytać i posługiwać się planem, mapą geograficzną i turystyczną,
 • stosować zasady żywienia,
 • prowadzić korespondencję biurową,
 • nawiązywać i utrzymywać kontakty z klientami,
 • dokonywać oceny jakości świadczonych usług

 

Absolwent może podjąć pracę:

Typowymi miejscami pracy technika obsługi turystycznej są wszelkiego rodzaju podmioty gospodarcze zajmujące się organizacją i obsługą turystyki, przede wszystkim biura i agencje turystyczne, ośrodki informacji turystycznej. Technik obsługi turystycznej może być również zatrudniony w organach administracji rządowej i samorządowej zajmującymi się organizacją i promocją turystyki, a także w branżowych organizacjach, fundacjach i stowarzyszeniach. Może również prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług turystycznych.

 


TECHNIK HOTELARSTWA

Wymagania psychofizyczne kandydata:

 • bardzo dobry stan zdrowia, dobrą aparycją i kulturę osobistą, pełna sprawnoć fizyczną
 • Widoczne ułomnoci, słaba wytrzymałoć fizyczna, nadmierna pobudliwoć, wady wzroku, słuchu i brak spostrzegawczoci są przeciwwskazaniem dla kandydatów.

 

W trakcie całego cyklu kształcenia będą rozwijane:

 • umiejętnoci dotyczące prawidłowego zachowania, postawy, nawyków
 • umiejętnoć prawidłowego sposobu reagowania na życzenie klienta hotelowego
 • właciwa obsługa gocia hotelowego
 • zasady etyki i kultury zawodowej

 

W wyniku realizacji kształcenia w zawodzie uczeń powinien umieć:

 • stosować podstawowe zasady gospodarki rynkowej,
 • korzystać z przepisów prawnych do prowadzenia zakładu hotelarskiego,
 • stosować zasady i instrumenty marketingu w działalnocści hotelarskiej,
 • fachowo i kompleksowo obsługiwać gościa hotelowego posługując się technikami pracy na stanowiskach w różnych rodzajach i kategoriach bazy hotelowej,
 • posługiwać się biegle językiem obcym w zakresie słownictwa zawodowego i branżowego,
 • organizować pracę w zakładzie hotelarskim,
 • organizować usługi gastronomiczne oraz prawidłowo obsługiwać konsumenta,
 • organizować i obsługiwać kongresy, targi, zjazdy i inne imprezy,
 • organizować usługi turystyczne i rekreacyjne,
 • wyposażać i urządzać wnętrza różnych jednostek hotelowych i gastronomicznych,
 • współpracować z firmami świadczącymi usługi dla zakładów hotelarskich,
 • prowadzić korespondencję i obsługiwać nowoczesny sprzęt biurowy,
 • postępować zgodnie z zasadami etyki i kultury zawodu,
 • stosować przepisy ochrony rodowiska,
 • stosować przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowe,

 

Absolwent może podjąć pracę:

Absolwenci mogą być zatrudnieni we wszelkiego rodzaju zakładach hotelarskich oraz w administracji samorządowej na stanowiskach wymagających wiedzy w zakresie hotelarstwa. Po uzyskaniu niezbędnego doświadczenia zawodowego mogą również prowadzić samodzielną działalność gospodarczą.


TECHNIK HANDLOWIEC

Wymagania psychofizyczne kandydata:
dobry stan zdrowia, dobrą aparycją i kulturę osobistą, pełną sprawnoć ruchową i fizyczną

 

W trakcie całego cyklu kształcenia będą rozwijane:

 • umiejętności i postawy przyszłego handlowca
 • orientacja marketingowa
 • posługiwanie się narzędziami marketingowymi
 • techniki komputerowe
 • zasady nowoczesnej rachunkowości
 • zasady prawa
 • kompetencje personalne i społeczne,
 • komunikatywnoć, uczciwość, rzetelność, zamiłowanie do porządku, odpowiedzialność, dokładność, systematyczność w działaniu
 • samodzielność, pracowitość i refleks,
 • kultura osobista, łatwoć w nawiązywaniu kontaktów z ludźmi i współpracy w zespole,
 • operatywność w działaniu, umiejętność samokontroli i samooceny,
 • otwartość na innowacje organizacyjno-techniczne i technologiczne.

 

W wyniku realizacji kształcenia w zawodzie uczeń powinien umieć:

 • organizować prace w zakresie przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży i prowadzić sprzedaż,
 • wykonywać prace związane z obsługą klientów,
 • organizować i prowadzić działalność handlową,
 • planować i organizować działania reklamowe i marketingowe firmy handlowej,
 • zarządzać działalnością handlową przedsiębiorstwa,
 • sporządzać dokumentację ekonomiczno – finansową firmy handlowej,
 • ocenić możliwości działania firmy handlowej na rynku zagranicznym,
 • zorganizować małą firmę handlową,
 • obsługiwać urządzenia biurowe oraz stosować programy komputerowe,
 • korzystać ze źródeł prawa, wyszukiwać potrzebne przepisy prawne oraz rozwiązywać proste problemy prawne,
 • redagować korespondencję w języku polskim i obcym oraz posługiwać się

    językiem obcym w bezpośrednich kontaktach z kontrahentami,

 • planować i organizować pracę własną i zespołu,
 • samodzielnie dokształcać się i korzystać z literatury fachowej.

 

Absolwent może podjąć pracę:

Absolwent szkoły będzie zatem przygotowany do podjęcia pracy na średnich szczeblach zarządzania w przedsiębiorstwach handlowych o różnych formach własności oraz do zorganizowania i uruchomienia działalności własnej firmy handlowej.

 

Dodatkowo po potwierdzeniu kwalifikacji A.21.Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej absolwent może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik księgarstwa.


TECHNIK EKONOMISTA

Wymagania psychofizyczne kandydata:

 • dokładność i systematyczność w działaniu,
 • zdolność koncentracji i podzielność uwagi,
 • opanowanie, umiejętność kojarzenia różnych faktów,

 • umiejętność sprawnego komunikowania się i umiejętność pracy w zespole.
 • wytrwałość, cierpliwość, spostrzegawczość i dobra pamięć,
 • zainteresowanie gospodarką i funkcjonowaniem podmiotów gospodarczych.

 

W trakcie całego cyklu kształcenia będą rozwijane:

 • posługiwanie się pojęciami ekonomicznymi oraz pojęciami z zakresu prawa, statystyki i sprawozdawczości,
 • stosowanie zasad rachunku ekonomicznego,
 • umiejętność sporządzania różnych pism i dokumentów związanych z obrotem materiałowym, towarowym, środków pieniężnych ,dokumentów w sprawach emerytalno- rentowych pracowników oraz dokumentacji finansowo-księgowej,
 • obsługiwanie sprzętu i urządzeń techniki biurowej,
 • wykorzystanie w praktyce znajomości podstawowych zagadnień dotyczących: zarządzania, marketingu, przepisów prawnych, systemu finansowania podmiotów gospodarczych, funkcjonowania międzynarodowych instytucji finansowych,
 • sporządzanie planów działalności gospodarczej,
 • stosowanie i interpretowanie wskaźników ekonomicznych oraz dokonywanie oceny sytuacji majątkowej i finansowej organizacji,
 • prowadzenie rachunkowości w różnego typu jednostkach i instytucjach z uwzględnieniem rachunkowości: finansowej, zarządczej, sprawozdań finansowych i ich analizy,
 • wykorzystanie programów komputerowych wspomagających prowadzenie działalności gospodarczej, rozliczeń podatkowych, spraw kadrowo-płacowych i ubezpieczeniowych.

 

W wyniku realizacji kształcenia w zawodzie uczeń powinien:

 • planowania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz prowadzenia spraw kadrowo- płacowych,
 • prowadzenia rachunkowości, obliczania podatków oraz wykonywania analiz i sporządzania sprawozdań z działalności podmiotów gospodarczych.

 

Absolwent może podjąć pracę:

Absolwenci mogą być zatrudnieni przede wszystkim w komórkach finansowo-księgowych, zaopatrzenia, zatrudnienia, zbytu, planowania produkcji wszystkich podmiotów gospodarczych, a także w bankach oraz jednostkach  budżetowych, obrotu i zarządzania nieruchomościami.

 

Dodatkowo po potwierdzeniu  kwalifikacji A.65.Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych absolwent może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik rachunkowości.

 


TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

Wymagania psychofizyczne kandydata:

 • bardzo dobry stan zdrowia (brak przeciwwskazań do pracy w gastronomii);
 • zdolności manualne;
 • wysoka kultura osobista i poczucie estetyki;
 • poczucie odpowiedzialności;
 • zainteresowanie zawodem, akceptowanie usługowego charakteru pracy
 • pełna sprawność fizyczna i psychiczna (odporność na stresy)
 • pozytywne nastawienie do ludzi, łatwość komunikowania się z otoczeniem
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność podejmowania decyzji, samodzielność, odpowiedzialność i kreatywność.

 

W trakcie całego cyklu kształcenia będą rozwijane:

 • umiejętność prowadzenia obiektów zbiorowego żywienia
 • umiejętność organizowania i nadzorowania procesów pracy i produkcji w działalności związanej z żywieniem
 • zdolność dobierania maszyn i narzędzi oraz surowców do określonej produkcji
 • sporządzanie potraw kuchni regionalnych, kuchni polskiej  oraz podstawowych potraw dla różnych diet
 • przygotowywanie potraw, napojów i deserów na przyjęcia okolicznościowe
 • umiejętność sporządzania różnego rodzaju potraw, ciast, napojów i deserów w zakładach gastronomicznych i przedsiębiorstwach zajmujących się przygotowywaniem i produkcją wyrobów i półproduktów kulinarnych
 • obliczanie wartości odżywczej i energetycznej potraw
 • przeprowadzanie oceny surowców i wyrobów gotowych i właściwe nimi gospodarowanie

 

W wyniku realizacji kształcenia w zawodzie uczeń powinien:

 • dobierać surowce, sporządzać, dekorować i oceniać jakość potraw;
 • organizować proces produkcji potraw z zastosowaniem nowoczesnych technologii;
 • opracowywać i oceniać jadłospisy codzienne i specjalne, uwzględniające określone diety, dla różnych grup ludności;
 • obsługiwać maszyny i urządzenia stosowane w obiektach zbiorowego wyżywienia lub zakwaterowania i gospodarstwach domowych;
 • przechowywać surowce i potrawy w warunkach zapewniających zachowanie ich jakości i wartości odżywczej;
 • obsługiwać konsumentów z wykorzystaniem różnych form i technik;
 • organizować, planować pracę i zaopatrzenie obiektów zbiorowego wyżywienia
 • organizować, planować pracę i zaopatrzenie obiektów zbiorowego wyżywienia lub zakwaterowania i gospodarstw domowych;
 • organizować, wyposażać i utrzymywać w odpowiednim stanie stanowiska pracy z zachowaniem wymagań sanitarno-higienicznych;
 • stosować przepisy prawa cywilnego w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań zawodowych;
 • przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska i bezpieczeństwa żywności;

 

Absolwent może podjąć pracę:

Absolwent może podjąć pracę w obiektach zbiorowego wyżywienia, instytucjach zajmujących się obrotem żywnością, instytucjach zajmujących się upowszechnianiem wiedzy o żywieniu, żywności i gospodarstwie domowym, organizacjach ochrony konsumenta oraz obiektach zbiorowego zakwaterowania i gospodarstwach domowych. Może także samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą w zakresie usług gastronomicznych. Kucharz może pracować w restauracjach, kawiarniach, hotelowych zakładach gastronomicznych i innych lub przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją półproduktów spożywczych. Może też prowadzić własną placówkę gastronomiczną.

 

"nowa nazwa istniejącego od dawna kierunku gastronomicznego"

 


KUCHARZ (Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 4)

Wymagania psychofizyczne kandydata:

 • bardzo dobry stan zdrowia (brak przeciwwskazań do pracy w gastronomii)
 • zainteresowanie zawodem, akceptowanie usługowego charakteru pracy
 • pełna sprawność fizyczna i psychiczna (odporność na stresy)
 • pozytywne nastawienie do ludzi, łatwość komunikowania się z otoczeniem
 • umiejętność pracy w zespole

 

W trakcie całego cyklu kształcenia będą rozwijane:

 • umiejętności przygotowania potraw i napojów
 • wykorzystuje odpowiednie narzędzi, maszyn i urządzeń
 • ocena i dobór surowców i półproduktów, w oparciu o normy i receptury gastronomiczne
 • sporządzanie kalkulacji potraw i napojów, obliczanie ich wartość energetycznej, a także ich estetyczne wykończenie i wydawanie

 

W wyniku realizacji kształcenia w zawodzie uczeń powinien:

 • dokonywać oceny jakościowej i organoleptycznej surowców, półproduktów i gotowych potraw;
 • dokonywać oceny produktów i napojów pod względem towaroznawczym
 • właściwie dobierać surowce do produkcji potraw i napojów i oszczędnie nimi gospodarować;
 • przygotowywać podstawowy asortyment potraw i napojów z surowców i półproduktów spożywczych w oparciu o normy i receptury gastronomiczne zgodnie z odpowiednimi technikami ich sporządzania
 • poddawać obróbce wstępnej i cieplnej surowców odpowiednimi narzędziami, maszynami i urządzeniami;
 • wykończać, porcjować, dekorować i estetyczne wydawać potrawy i napoje;
 • konserwować maszyny i urządzenia;
 • stosować zasady zabezpieczenia jakości zdrowotnej potraw, utrzymywać w czystości i porządku stanowiska pracy, przestrzegać przepisów sanitarnych, bhp, ppoż. obowiązujących w zakładach żywienia zbiorowego.

Absolwent może podjąć pracę w punktach małej gastronomii, stołówkach, internatach, szkołach lub przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją półproduktów spożywczych.

 

Absolwent ma możliwości uzyskiwania dodatkowych kwalifikacji w zawodzie technik żywienia i gospodarstwa domowego po uzupełnieniu niezbędnych wiadomości i umiejętności w postaci dodatkowych kursów i uzyskaniu wykształcenia średniego. 

 

 

 

   Zespół Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce 2017/2018