Rekrutacja 2017/2018

W roku szkolnym 2017/2018 Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 im. Adama Chętnika w Ostrołęce będzie prowadził nabór kandydatów na następujące kierunki:

 

Typ szkołyNazwa Zawodu, przedmioty wiodąceSymbol cyfrowy zawoduLiczba
oddziałów
Liczba
uczniów
Zespół Szkół Zawodowych Nr 4
8,5
238
Szkoły dla młodzieży
8,5
210
Technikum Nr 4  
7
196
technik ekonomista
331403
1
28
technik handlowiec
522305
1
28
technik hotelarstwa
422402
1
28
technik obsługi turystycznej
422103
1
28
technik żywienia i usług gastronomicznych
343404
2
56
technik kelner
513101
0,5
14
technik technologii żywności - cukiernik nowość
(specjalnosc: produkcja wyrobów cukierniczych)
314403
0,5
14
Szkoła Branżowa
I Stopnia Nr 4
 
1,5
42
kucharz
512001
0,5
14
wędliniarz
751107
0,5
14
piekarz (nowość)
751204
0,5
14

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI

 

Lp.

Termin

Postępowanie

1

od 8 maja od godz. 10.00

do 19 maja  do godz. 15.00

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły – druk potwierdzający rejestrację w systemie komputerowego wspomagania rekrutacji.

2

16 czerwca od godz. 10.00

do 19 czerwca  do godz. 16.00 

Kandydaci mogą dokonywać zmiany wyboru szkół /lub składać wnioski o przyjęcie do szkoły, jeżeli nie dokonali tego w terminie określonym w punkcie 1 z uzasadnionych przyczyn losowych/

3

od 23 czerwca od godz. 12.00   do 28 czerwca  do godz. 16.00

Składanie w sekretariacie szkoły oryginałów lub poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii świadectwa ukończenia gimnazjum, oryginału lub kopii zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz innych dokumentów, w tym dyplomów, zaświadczeń uwzględnianych w rekrutacji / kopie poświadczone zgodnie z zarządzeniem Kuratora/

4

5 lipca do godz.16.00

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klas pierwszych i listy kandydatów niezakwalifikowanych.

5

od 6 lipca od godz. 10.00

do 7 lipca do godz. 16.00

wydanie skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły

6

 od 6 lipca od godz. 10.00

do 14 lipca do godz. 12.00                                           

 

potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów dokumentów oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe

7

do 14 lipca do godz. 16.00

podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

8

od 10 sierpnia od godz. 10.00
do 14 sierpnia  do godz. 16.00; 
wydanie przez  szkoły prowadzące kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie

składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

9

do 28 sierpnia  do godz. 12.00

podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

10

przy składaniu wniosku do szkoły

wydanie przez  szkoły prowadzące kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły

11

od 29 sierpnia od godz. 8.00

do 30 sierpnia do godz. 16.00

potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów dokumentów oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe

 12

 do 31 sierpnia
do godz. 16.00

podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

 


PODANIE DO SZKOŁY OD 8 MAJA

 


 

POBIERZ - SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA REKRUTACJI UCZNIÓW
do TECHNIKUM I ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ
 

 

   Zespół Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce 2017/2018